Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

Публикации на членовете на

катедра „Теоретична електротехника”

от  1998 г. 

 

Списания от чужбина

1.  Kolev L. (1998), An Efficient Interval Method for Global Analysis of Nonlinear Resistive Circuits, International Journal of Circuit Theory and Appl., Vol. 26, 1998, pp.81-92.

2.  Kolev L. (1998), A New Method for Global Solution of Nonlinear Equations, Reliable Computing, Vol. 4, N2, 1998, pp. 125-146.

3.  Georgiev V. (1998), Some applied Aspects of Rational Higher-Order s-z Transformations, Radioengineering, Proceedings of Czech Technical University, April 1998, Vol. 7. No 1, pp. 19-26.

4.  Terzieva S., K. Brandisky (1998), W Fiber with Rectangular Central Dip: Optimization Bazed on Mode Field Diameters, J. Opt. Comm., Vol.19, No 6, 1998, pp. 228-232.

 

Списания от България

1. Терзиева С., Г. Тошев (1998), Намиране на оптимални геометрични параметри на W-едномодово оптично влакно, Годишник на ТУ - Сoфия, том 49, 1998, стр. 161-168.

2. Ташев Т., В. Младенов (1998), Интерполиране на основната крива на намагнитване с използване на кубични сплайни, Стандартизация, метрология, сертификазия, кн. 1-2, 1998, стр. 21-25.

3.  Радев H., K. Иванов (1998), Режекторен SC-биквад с намалено влияние на коефициента на усилване по постоянно напрежение на операционните усилватели, Електротехника и Електроника, кн.1-2, 1998, стр. 16-20.

4.  Иванов К., Н. Радев (1998), Анализ на някои базови SC-звена при отчитане на неидеалността на операционните усилватели, Електротехника и Електроника, кн. 3-4, 1998, стр. 14-17.

5.  Иванов К. (1998), Анализ на грешки на SC-интегратори, Електротехника и Електроника, кн. 7-8, 1998, стр. 7-11.

6.  Колев Л., И. Ненов (1998), Толерансен анализ на линейни полета посредством метода с крайните елементи в интервална форма, Годишник на ТУ-София, т. 49, 1998.

7.  Цочев Х.(1998), Особености на пресмятането на преходните процеси в електрическите вериги с помощта на конволюционни формули, Техническа мисъл, 1-2, 1998, стр. 53-59.

Конференции в чужбина

1.  Mladenov V., D. Leenaerts, F. Uhlmann (1998), Estimation of the Basin of Attractions in CNNs, IEEE Trans. on CAS Part I., Vol. 45, N 5, 1998, pp. 571-574.

2.  Mladenov V., D. Leenaerts (1998), Estimation of the Basin of Attractions of Stable Equilibrium Points in CNNs, 5th IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and Their Applications, CNNA'98, London, England, 14-17 April, 1998, pp. 62-67.

3.  Mladenov V., D. Leenaerts (1998), On the Robustness of CNN's Template Parameters, 5th Electronic Devices and Systems Conference EDS'98, Brno, Czech Republic, June 11-12, 1998, pp. 283-286.

4.  Radev N., K. Ivanov, V. Mladenov (1998), Switched-Capacitor Filter with Reduced Sensitivity to Operational Amplifier DC Gain, 5th Electronic Devices and Systems Conference EDS'98, Brno, Czech Republic, June 11-12, 1998, pp. 223-226.

5.  Radev N., K. Ivanov (1998), SC Amplifiers with Additional Compensation for the Effect of Finite Op-Amp DC Gain, Proceedindgs of the 2nd IMACS International Conference on: Circuits, Systems and Computers , Greece, 1998, Vol. 2, pp. 959-961, Recent Advances in Circuits and Systems, World Scientific Publishing Co., London, New Jersey, 1998, pp. 20-24.

6.  Kolev L., V. Mladenov (1998), A Linear Programming Implementation of an Interval Method for Global Non-Linear DC Analysis, IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, Surfing the Waves of Science and Technology, Vol. 1, pp. 75-78, Instituto Superior Tecnico Lisboa, Portugal, 7-10 September, 1998.

7.  Georgiev V., E. Gadjeva, K. Stanchev (1998), Nonlinear Macromodels for Time-Domain Simulation of Analog-Discrete Circuits, Proceedings of the IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, Lisboa, 7-10. 09, 1998, pp. 509-512.

8.  Georgiev V., K. Stanchev (1998), Applied Aspects of the State-Space Technique to the Simulation of Nonlinear Analog-Discrete Circuits, Proceedings of the 43th International Scientific Colloquium, TU-Ilmenau, 21-24.09, 1998, pp. 167-173.

 

Конференции в България

1.  Младенов В., Т. Ташев (1998), Аналитично описание на хистерезисния цикъл на феромагнитни материали, VIII Национален симпозиум Мeтрология и надежност '98, Созопол, 1998.

 

 

 
Публикации

2023

2022

2021

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1986-1997