Лятна школа по "Теоретична електротехника"

 

 

 EN

 

 

 ТУ-София

 

 

 

Катедра

  Теоретична

  Електротехника

 

  

ISTET'15

 

 

 

ISTET'17

 

 

 

 

 

 

WSEAS

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

Електромагнитни полета:

•     Фундаментални аспекти от теорията на полето

•     Аналитични и числени подходи

•     Числени методи в електромагнетизма

•     Оптимизация в електромагнетизма

•     Специални подходи за проблеми при ниски и високи честоти

 

Теория на веригите и системите:

•     Фундаментални аспекти от теорията на веригите и системите

•     Съвременни достижения в теорията на нелинейните вериги

•     Нови подходи за анализ на електрически вериги

•     Сложни вериги със съсредоточени и разпределени параметри

 

Обработка на сигнали и идентификация:

•     Съвременни методи за обработка на сигнали

•     Нелинейна динамика и обработка на сигнали

•     Класически и некласически аспекти в идентификацията

•     Невронни мрежи

•     Обработка на биомедицински сигнали

 

Приложения (Примери):

 

•     Метрология при информационни и комуникационни технологии

•     Измервания за енергийните мрежи на бъдещето

•     Електромагнитна съвместимост

•     Безразрушителен контрол

•     Обратни задачи

•     Био-електромагнитни полета и вълни

•     Наноматериали за приложения в електроинженерството

•     Полета и вериги за мобилни комуникации

•     Системи за управление

•     Електрозадвижване и вериги високо напрежение

•     Нано и квантово инженерство

 

Нови подходи при обучението по ТЕ:

•     Иновативни идеи за курсовете по вериги, системи и полета

•     Мултимедия при обучението по Теоретична електротехника

•     Подходи и резултати при електронното обучение