Н А Ч А Л О

 

Лабораторията с катедрен статут към кат. ТЕ, ФА „Моделиране с Невронни Мрежи” е разкрита с решение на АС на ТУ-София от юли 2014 г. (Протокол N6 /09.07.2014 г.). Тя се помещава в блок 12 на ТУ-София, лаб. 12512.

 

 

Лаборатория „Моделиране с Невронни Мрежи” (Neurocomputing), блок 12 на ТУ-София, лаб. 12512

Лаборатория  „Моделиране с

Невронни Мрежи” (Neurocomputing)


English
 

 

Лабораторията „Моделиране с невронни мрежи“ провежда учебна и научно-изследователска дейност, като тя разполага със собствена апаратура и специфична елементна база. По-конкретно лабораторията разполага с 10 съвременни компютърни конфигурации свързани в безжична мрежа със сървър, две електроенцефалограски шапки със съответния софтуер за обработка и визуализация на електроенцефалографски сигнали, два дрона, един робот и др. В лабораторията се провеждат научни изследвания в областта на изкуствения интелект, невронните мрежи и мозъчните изчисления. Лабораторията е предпочитан партньор при разработването на иновационни проекти в сектора и в тази връзка допринася за развитието и поддържането на високо квалифицирани специалисти, чрез използването на най-съвременни методи и практики в областта на изкуствения интелект и невронните мрежи. Лабораторията се ползва за учебна дейност по дисциплините Размито управление и невронни мрежи, Невронни мрежи и Нелинейни системи и невронни мрежи. Лабораторията също така се използвала при провеждането на много конференции и работни срещи. Колективът е от щатни членове и докторанти на катедра Теоретична електротехника и Факултета по Автоматика, с множество научни публикации и с голям брой цитирания по научната област.

 

PSpice Модели на Мемристори