М И Н А Л И   П Р О Е К Т И

 Партньорство за справяне с мегатенденциите в ИКТ (ARRANGE-ICT) - partnership for Addressing megatrends in ICT (ARRANGE-ICT), проект по програма ERASMUS+, K2 Стратегически партньорства (Project No 2018-1-BG-01-KA203-048023), (01.09.2018 - 31.08.2020), Координатор Технически университет – София, (рък. на екипа от ТУ-София – проф. В. Младенов).
 COST акция IC1401 (MemoCiS) "Memristors - Devices, Models, Circuits, Systems and Applications“(Мемристори - устройства, модели, вериги, системи и приложения) - проект по програма COST (рък. на екипа от ТУ-София – проф. В. Младенов).
 Национално съфинансиране за участие на български колектив в утвърдени акции по Европейскатa програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите COST - COST акция IC1401 (MemoCiS) (рък. на екипа от ТУ-София – проф. В. Младенов).
 Автоматизиран мониторинг на преносните мрежи за ефективно управление на въздушните линии -Договор с ЕСО изпълняван от лабораторията чрез "Технически университет - София - Технологии ЕООД (рък. на екипа от ТУ-София – проф. В. Младенов).
 MEDIS – A methodology for the Formation of Highly Qualified Engineers at Master’s Level in the design and development of Advanced Industrial Informatics Systems – ТЕМПУС проект (рък. на екипа от ТУ-София – проф. В. Младенов).
 Интелигентен интерфейс човек-компютър за асистиращи медицински системи, подобряващи качеството на живот на хора с двигателни увреждания (Intelligent man-machine interface for assistive medical systems in improving the independent living of motor disabled users) - проект с Фонд Науч
ни Изследвания (ФНИ) към Научно изследователски сектор (НИС) на ТУ-София, № ДФНИ И02/1 (рък. на екипа от ТУ-София – проф. В. Пулков).
 eWall for activ long living (Електронна стена за активен дълъг живот) – проект по 7ма рамкова
програма на ЕС към НИС (рък. на екипа от ТУ-София – проф. В. Пулков).
 Разработка на софтуерна система за детектор на лъжа с използване на сигнали от мозъчна
активност (EEG сигнали) – докторантски договор към НИС. 

Лаборатория „Моделиране с Невронни Мрежи” (Neurocomputing), блок 12 на ТУ-София, лаб. 12512

Лаборатория  „Моделиране с

Невронни Мрежи” (Neurocomputing)


English