Т Е К У Щ И   П Р О Е К Т И

 Съвместни бакалавърски курсове за интелигентни системи за управление на енергията - Joint undergаduate courses for smart energy management systems (JAUNTY), „Еразъм+“, КД 2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA203 - Strategic Partnerships for higher education , Договор № 2020-1-BGO1-KA203-079237, Координатор Технически университет – София, проф. В. Младенов (01.09.2020 - 31.08.2023),
 Интегрирана платформа за повишена гъвкавост на интелигентните мрежи за високо напрежение с обекти за съхранение енергия и голямо влияние на възобновяемите енергийни източници - An Integrated Platform for Increased Flexibility in smart Transmission grids with Storage Entities and large penetration of Renewable Energy Sources (FLEXITRANSTORE); Call: H2020-LCE-2016-2017, H2020 Grant Agreement Number: 774407 – проект по Хоризинт 2020 (2017-2021) (рък. на екипа от ТУ-София– проф. В. Младенов).
 Сигурна и частна интелигентна мрежа (SPEAR) — Secure and PrivatE smArt gRid (SPEAR) - проект по Хоризинт 2020 (2018-2021); Call H2020-DS-2016-2017, H2020 Grant Agreement Number: 787011 (рък. на екипа от ТУ-София – проф. В. Младенов).
 Архитектура на интерфейса между TSO-DSO-Клиенти за предоставяне на иновативни мрежови услуги за ефективна енергийна система - INTERRFACE (TSO-DSO-Consumer INTERFACE architecture to provide innovative grid services for an efficient power system - INTERRFACE), Споразумение за безвъзмездна помощ номер: 824330 — INTERRFACE — H2020-LC-SC3-2018-2019- 2020/H2020-LC-SC3-2018-ES-SCC, Call: H2020-LC-SC3-2018-ES-SCC (рък. на екипа от ТУ-София – проф. В. Младенов).
 Активиране на гъвкавостта на бъдещите разпределителни мрежи - FLEXIGRID (Enabling flexibility for future distribution grid - FLEXIGRID), Споразумение за безвъзмездна помощ номер: 864048 — FLEXIGRID — H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/H2020-LC-SC3-2019-ES-SCC, Call: H2020-LC-SC3- 2018-ES-SCC (рък. на екипа от ТУ-София – проф. В. Младенов). 


Д Е Й Н О С Т И

 

 Научно-изследователска и развойна дейност в областта на изкуствения интелект, невронните мрежи
и мозъчните изчисления;
 Учебно методична дейност. Провеждане на занятия от редица редовни курсове от различните
програми на ТУ-София - Размито управление и невронни мрежи, Невронни мрежи и Нелинейни
системи и невронни мрежи;
 Консултантска дейност в областта на изкуствения интелект, невронните мрежи и мозъчните
изчисления;
 Организиране на конференции и работни срещи.
 

Лаборатория „Моделиране с Невронни Мрежи” (Neurocomputing), блок 12 на ТУ-София, лаб. 12512

Лаборатория  „Моделиране с

Невронни Мрежи” (Neurocomputing)


English