РСО по "Теоретична електротехника" 2022

Републиканска Студентска Олимпиада

по "Теоретична електротехника"2022

 

ТУ-София
Катедра "Теоретична електротехника"

1. За всяка напълно решена задача се дават 10 точки. В представеното решение трябва да са отбелязани точките, които се дават за изпълнени отделни междинни части от задачата.

2. Желателно е дадените и търсените величини да бъдат подробно формулирани и описани в условието на задачата. Добре е търсените величини да се оформят в отделни подусловия (от две до четири подусловия).

3. Точки се присъждат само при изпълнен етап или подусловие на задачата. Желателно е за всеки етап или подусловие да се дават равен брой точки, тъй като това улеснява проверката и оценяването на задачите.

4. Ако е изпълнено само част от дадено подусловие (етап) от задачата, комисията по собствена преценка дава междинен брой точки, като минималният брой точки е 0,5.

5. Ако задачата може да се реши по различни начини (методи, теореми), не е желателно разбиването й на голям брой етапи, тъй като при отделните методи броят на етапите може да бъде различен и (или) междинните резултати да са различни и ще се затруднят проверката и оценяването на задачата.

6. Всяка задача се оценява от двама преподавателя от два университета.

7. Представителят на домакините е председател на комисията.

 


Изисквания за оценяване на представените задачи