Републиканска Студентска Олимпиада

по "Теоретична електротехника"2022

ТУ-София
Катедра "Теоретична електротехника"

РСО по "Теоретична електротехника" 2022

Катедра ”Електроника, Комуникации и Информационни Технологии”

Физико-Технологичен Факултет

Пловдивски Университет "Паисиѝ Хилендарски"

ул. ” Цар Асен” 24

 

гл. ас. д-р Делко Златански

тел.: +359 32 261 266

e-mail: d_a_zlatanski@uni-plovdiv.bg

 


ЗА КОНТАКТИ