РСО по "Теоретична електротехника" 2022

Републиканска Студентска Олимпиада

по "Теоретична електротехника"2022

 

ТУ-София
Катедра "Теоретична електротехника"

 

1. Всеки университет (висше учебно заведение) може да участва най-много с два отбора.

2. Всеки отбор включва по пет състезатели, които са студенти до трети курс включително.

3. По резултатите от олимпиадата се правят двe класирания – отборно и идивидуално класиране за всеки студент. За отборното класиране се вземат четирите най-добри резултата на всеки отбор.

4. При регистрацията си отборите представят списъци с имената на участниците и уверения, че участниците са студенти до трети курс (включително) в съответното уебно заведение.

5. Всеки университет (висше учебно заведение), който участва в олимпиадата, представя три задачи с техните решения и схема за оценяване. Разделите, от които могат да бъдат задачите, са дадени в раздел Тематика.

6. Всеки университет (висше учебно заведение), който желае да участва в олимпиадата, попълва заявка за участие, която трябва да бъде изпратена на адреса за кореспонденция до 8.04.2022 г.


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ