Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

 

доц. д-р инж. НИКОЛИНА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА

 

 

 тел:

965-24-98

 e-mail:

npetkova@tu-sofia.bg

 кабинет:

12417

 

лична страница

 

Професионален опит:

 

* 2020 год.: Доцент в катедра “Теоретична Електротехника”

* 2009 год.: Главен асистент в катедра “Теоретична Електротехника”

* 2006 год.: Старши асистент в катедра “Теоретична Електротехника”

* 2004 год.: Асистент в катедра “Теоретична Електротехника”

 

Образование:

* 2012 год.: придобива образователна и научна степен доктор” в професионално направление 5.2 “Електротехника, Електроника и Автоматика”, научна специалност “Теоретична Електротехника” в ТУ-София. Тема на дисертацията: “Моделиране, изследване и анализ на частични разряди в силови трансформатори” с научни ръководители: проф. д-р инж. Валери Младенов и доц. д-р инж. Петър Наков

* 2004 год.: магистър-инженер по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане” в “Електротехнически факултет” при ТУ- София

 

Научни интереси: Електротехника; Енергетика; Системи за мониторинг на силови съоръжения за ранна диагностика; Силови трансформатори; Симулационни програмни продукти.

 

Преподавателска дейност:

* “Теоретична електротехника”, 1-ва и 2-ра част:

ü  Лекции;

ü  Семинарни упражнения;

ü  Лабораторни упражнения;

ü  Курсова задача.

 

* “Electrical Engineering 1”:

ü  Лабораторни упражнения.

 

* Вериги и сигнали:

ü  Лекции;

ü  Лабораторни упражнения.

 

 

 

 

 

Хабилитационен труд –монография

Николина Петкова, Диагностика и дефекти в изолационната система на силови трансформатори, Издателство Авангард – Прима ООД, 2019, ISBN 978-619-239-287-1

Научни публикация в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

1.     I. Iatcheva, N. Petkova and E. Gadjeva, "Application of Parametric Simulations in Learning Process - Opportunities and Benefits," 2022 22nd International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), Bourgas, Bulgaria, 2022, pp. 1-4, doi: 10.1109/SIELA54794.2022.9845691.

2.     N. Petkova and S. Terzieva, "Challenges of Online Laboratory Electrical Engineering Exercises," 2021 17th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Sofia, Bulgaria, 2021, pp. 1-5, doi: 10.1109/ELMA52514.2021.9503007.

3.     N. Petkova and S. Terzieva, "PSpice Investigation of Harmonic Analysis of a Rectangular Pulse," 2019 II International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech), Sofia, Bulgaria, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/HiTech48507.2019.9128269.

4.     Iatcheva I., M. Dimitrova, N. Petkova, 3D modelling of electric field in vicinity of 400 kV power line, International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL), 37 (4), pp. 1545-1555, 2018, ISSN: 0332-1649, Scopus, Web of science, IF=0.9, SJR=0.268

5.     I.Iatcheva, R. Stancheva, N. Petkova, ”Parameterized study of high-frequency welding system”, Proc. of 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2018, IEEE Catalog Number CFP1828Z-USB, ISBN 978-1-5386-3418-9, pp. 223-228

6.     Nikolina Petkova, Petar Nakov, Valeri Mladenov,Real time monitoring of incipient faults in power transformer”,  Springer Berlin Heidelberg,  2016, pp 221-240,  Print ISBN 978-3-662-49432-5, Online ISBN 978-3-662-49434-9, Series ISSN 1867-8998, DOI 10.1007/978-3-662-49434-9_9, SJR=0.637

7.     Iatcheva I, N. Petkova, Study of electrical insulation in the presence of heterogeneous inclusions, 19th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA’2016, pp. 166-171, ISBN: 978-1-4673-9521-2, IEEE Catalog Number CFP1628Z-PRT, Scopus, Web of Science, IF=0.73, SJR=0.15

8.     Nikolina Petkova, “Software System for Finding of the Incipient Faults in Power Transformers”, TEM Journal  – Volume 4 / Number 2 / 2015,       ISSN: 2217-8309 (Print), eISSN: 2217-8333 (Online), pp. 125-129, SJR=0.15

9.     Nikolina Petkova, Valeri Mladenov, Angel Tsolov, Petar Nakov, Georgi Bozukov, "Study and Analysis of Systems for Monitoring in Power Substations", Proceedings of the 15th WSEAS International Conference on SYSTEMS - Recent Researches in System Science”, Corfu, Greece, July 14-16, 2011, ISBN 978-1-61804-023-7,pp. 402-404, SJR=0.185

10. Nikolina Petkova, Analysis of partial discharges, Summer school “Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering Sozopol’09”, Part II: Regular Papers, Sozopol, 20-23 September, ISSN 1313-9487, pp. 30-34

11. V. Mladenov, Zh. Georgiev, K. Brandisky, K. Ivanov, S. Terzieva, I. Tabahnev, S. Petrakieva, N. Petkova, G. Tzenov, “Educational and Technical Issues in Teaching Resonance Phenomena in the Theory of Electrical Engineering”, Proceedings of the 5th WSEAS / IASME International Conference on Engineering Education (EE'08), Heraklion, Greece, July 22-24, 2008, ISBN: 978-960-6766-86-2, ISSN: 1790-2769 pp. 469-475, SJR=0.203

Научна публикация в нереферирани списания с научно рецензиране или в редактирани колективни трудове

 

1.     B. Dimitrov, N. Petkova, H. Popov, A new model for calculating the losses in the electricity distribution network, Proceedings of Summer School Advansed Aspects of Theoretical Electrical Engineering, 13-14 Sept. 2018, Sofia, pp. 54-63, ISSN: 1313-9487

2.     И. Ячева, М. Димитрова, Н. Петкова, “3D моделиране на разпределението на електромагнитно поле в близост до електропровод   400kV”, Международна конференция АВТОМАТИКА'2017, 2017, Созопол, България, Годишник на ТУ-София, 2017, том 67, кн. 2, стр. 381-388,    ISSN: 1311-0829

3.     N. Petkova, I. Iatcheva, “High voltage equipment monitoring”, 11th Summer School Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, 2016, Sofia, Bulgaria, pp.117-122, ISSN: 1313-9487

4.     N. Petkova, “Parameters and methods of identifying the condition of power transformers”, 11th Summer School Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, 2016, Sofia, Bulgaria, pp.123-128, ISSN: 1313-9487

5.     Nikolina Petkova, Snejana Terzieva, Simeon Vladov, “Influence of Additional Series Connected Resistors in Parallel One-Ports”, CHER21’15, Vol. 13, Sozopol, 2015, Heron Press, pp.83-86, ISBN: 978-954-580-356-7 - по споразумителен протокол № 3

6.     Николина Петкова, “Диагностика на изолационната система на силови трансформатори”, списание на Технически университет София, Филиал Пловдив, България, том 21, книга 1, 2015, ISSN 1310-8271, стр.133-137

7.     Николина Петкова, „Хармоничен анализ на несинусоидален сигнал в PSpice”, Двадесет и четвърта международна научно-техническа конференция Автоматизация на дискретното производство, стр. 353-359, Юни 2015, ISSN 1310-3946

8.     Ilona Iatcheva, Nikolina Petkova, “Modelining of Processes in Electrical Insulation in the Presence of Heterogeneous Inclusions”, ISEF 2015 - XVII International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, Valencia, Spain, September 10-12, 2015, ISBN: 978-84-606-9102-0

9.     Nikolina Petkova Substation Transformers Monitoring for Analysis and Classification of Partial Discharges ,  10-th Summer School “Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering - Sozopol’14”, pp.134-140 19.09.14 – 22.09.14, Sozopol, Bulgaria, ISSN:1313-9487

10. Nikolina Petkova, Kamelia Nikolova, “ Simulation of Failure in Transformers Using MATLAB” 10-th Summer School “Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering - Sozopol’14”, pp.154-158 19.09.14 – 22.09.14, Sozopol, Bulgaria, ISSN:1313-9487

11. Николина Петкова,Система за визуализация на дефект в силов трансформатор”, Енергиен форум, Юни 2013, стр.118-124, Варна, България, ISSN 0324-1521

12. Мария Кънева, Николина Петкова, “Изследване на Български електроенергиен пазар”, Годишник на ТУ София, Том 63, книга 6, V-та Конференция на Електротехнически факултет  „ЕФ 2013“,2 - 5 септември 2013 г., Созопол, България, стр. 103-110,  ISSN 1311-0829

13. N. Petkova, A New Method for a Real State of Power Transformers Based on the Area of Partial Discharge, Proceedings of the 9th Summer school “Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering”, Sozopol, 07-09 September 2012, ISSN: 1313-9487, pp. 185-189

14. V. Mladenov, K. Brandisky, Zh. Georgiev, K. Ivanov, Sn. Terzieva, I. Tabahnev, S. Petrakieva, G. Tzenov, N. Petkova, Problems and Main Knowledge Concepts in Resonance Education of Theoretical Electrical Engineering, Proceedings of 6-th International Conference Challenges in Higher Education and Research in 21-st century, Sozopol, June 4-7, 2008, pp. 577-582, ISBN: 978-954-580-248-5

15. Petkova N., P. Nakov, V. Mladenov, „Diagnosis of Partial Discharges in Power Transformers”, Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century, Heron Press Ltd. 05-09.06.2007, Vol. 5 pp. 132-134, Sozopol, Bulgaria, ISBN:978-954-580-227-0

16. Наков П., Петкова Н., Младенов В. , “Система за контрол и управление на силови трансформатори”, Енергиен форум, Юни 2007, стр.121-125, Варна, България,  ISBN 2367-6728

17.  I. Tabahnev, N. Petkova, Sn. Terzieva, S. Vladov, V. M. Mladenov, “Modeling, Simulations and Implementation of the Chua’s Circuit”, Proceedings of the IVth International Conference on Challenges in Higher Education and Research in the 21 Century, Heron Press Ltd., Vol. 4 pp. 277-279, Sozopol, May 31 - June 3, 2006, Bulgaria, ISBN: 978-954-580-206-5 –

18. V. Todorov, N. Petkova, and V. Mladenov, "A User-Friendly Extension of JSIM Simulator," Proceedings of theSummer School Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol 2005, 30.09.05-03.10.05, Sozopol, Bulgaria, ISBN 954-438-507-X, pp. 29-34

 

Участие в национален научен или образователен проект

·        Национални:

1. Договор № ДКОФ7РП02/14/2011-2012, ТУ – София, Тема: "Национално съфинансиране на научен проект SEETSOC"Договор, Ръководител договор проф. дн инж. Валери Младенов

2. Договор ДФНИ Е02/8, „Моделиране и обратни задачи в електромагнитни системи  с отчитане на топлинни, механични и физикохимични състояния”, Ръководител договор проф. д-р инж. Илона Ячева

·        Образователни:

3. Договор № 724НИ-8/2006, ТУ – София, Тема: "Анализ и синтез на периодични процеси в нелинейни автоколебателни вериги и системи”, Ръководител договор проф. д-р инж. Живко Георгиев

4. Договор № 08067ни-8/2007, ТУ – София, Тема: “Модели и схеми за изследване на резонансни явления”,  Ръководител договор проф. д-р инж. Живко Георгиев

5. Договор № 08017ни-1/2008, ТУ – София, Тема: "Изследване характеристиките на частични разряди", Ръководител договор проф. д-р инж. Петър Наков

6. Договор № 091ни138/2009, ТУ – София, Тема: "Числено и експериментално изследване на преходни процеси в Теоретичната електротехника", Ръководител договор проф. д-р инж. Костадин Брандиски

7. Договор № 4149-МП8/2010-2012, ТУ – София, TREN/FP7EN/239453/”SEETSOC” , Ръководител договор проф. дн инж. Валери Младенов

 

Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се използва в училищната мрежа

1.     В. Младенов, Ил. Николова-Ячева, Ат. Червенков, С. Филипова-Петракиева, Г. Ценов, В. Чобанов, Ив. Трушев, Ст. Кирилов, Ръководство за решаване на задачи по електротехника с LTspice, Технически университет – София, ISBN: 978-619-167-493-0

2.     К. Брандиски, Ж. Георгиев, Н. Петкова, К. Иванов, Ст. Кирилов, В. Младенов, Сн. Терзиева, С. Петракиева, Ив. Табахнев, Ив. Трушев, Г. Ценов, Ат. Червенков, И. Ячева, Ръководство за лабораторни упражнения по Теоретична електротехника - част II, Изд. КИНГ, София, 2018, ISBN: 978-954-598-94-8, стр. 50

3.     К. Брандиски, Ж. Георгиев, Н. Петкова, К. Иванов, Ст. Кирилов, В. Младенов, Сн. Терзиева, С. Петракиева, Ив. Табахнев, Ив. Трушев, Г. Ценов, Ат. Червенков, И. Ячева, Ръководство за лабораторни упражнения по Теоретична електротехника - част I, Изд. КИНГ, София, 2017, ISBN: 978-954-9518-92-4, стр. 63       

Nikolina Petkova, Ilona Iatcheva, LABORATORY MANUAL ON THEORETICAL ELECTRICAL ENGINEERING PART II, Изд. Авангард – Прима ООД, Sofia 2015, ISBN 978-619-160-516-3

 

 

Професори

Валери Младенов

Илона Ячева

 

Доценти

Атанас Червенков

Симона Петракиева

Георги Ценов

Николина Петкова

 

Асистенти

Иван Трушев

Стоян Кирилов

 

Докторанти

 

Инженери

Светослав Дичев

 

Техн. сътрудник

Светослав Дичев