в

Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

 

доц. д-р инж. ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ЦЕНОВ

 

 

 тел:

965-31-95

 e-mail:

gogotzenov@tu-sofia.bg

 кабинет:

12504

 

 

Професионален опит:

* 2015 год.: Доцент в катедра “Теоретична Електротехника”

* 2011 год.: Главен Асистент в катедра “Теоретична Електротехника”

* 2010 год.: Старши Асистент в катедра “Теоретична Електротехника”

* 2008 год.: Асистент в катедра “Теоретична Електротехника”

 

Образование:

* 2012 год.: придобива образователна и научна степен доктор” в професионално направление 5.2 “Електротехника, Електроника и Автоматика”, научна специалност “Теоретична Електротехника” в ТУ-София. Тема на дисертацията: “Модели и методи за анализ и синтез на Сигма-делта модулатори” с научен ръководител: проф. д-р инж. Валери Младенов

* 2004 год.: Магистър-инженер по “Автоматика”, направление “Автоматизация на технологични процеси” в Технически университет - София

 

Автор и съавтор на над 100 научни труда, включително статии в международни списания и съавторство в ръководството по дисциплината РУНМ на едноименния магистърски курс на ФА, съавторство в ръководства за лабораторни упражнения по ТЕ и за решаване на примери по ТЕ с LTspice, както и съавторство в учебник по Control Theory 1 за бакалавърския курс на ФАИО.

 

Научни интереси: Сигма-делта модулация, Невронни мрежи, Нелинейни системи, Многомерни системи, Цифрова обработка на сигнали и др..

 

Преподавателска дейност: Лекции, лабораторни и семинарни упражнения по “Теоретична електротехника”, "Невронни мрежи", "Размито управление и невронни мрежи" и др..

 

 

 

Професори

Валери Младенов

Илона Ячева

 

Доценти

Атанас Червенков

Симона Петракиева

Георги Ценов

Веселин Чобанов

Николина Петкова

 

Асистенти

Иван Трушев

Стоян Кирилов

 

Докторанти

 

Инженери

Светослав Дичев

 

Техн. сътрудник

Светослав Дичев