Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

 

гл. ас. д-р инж. СТОЯН МИХАЙЛОВ КИРИЛОВ

 

 

 тел:

965-33-19

 e-mail:

s_kirilov@tu-sofia.bg

 кабинет:

12523

 

 

Професионален опит в ТУ - София:

* 2016 год. до сега.: „Главен асистент” към катедра “Теоретична Електротехника”, факултет “Автоматика” в Технически университет – София.

* 2014 год. до 2016 год.: „Асистент” към катедра “Теоретична Електротехника”, факултет “Автоматика” в ТУ – София.

* 2011 год. до 2014 год.: Инженер (на половин щат) в катедра “Теоретична Електротехника”, факултет “Автоматика” в ТУ – София.

 

Образование:

* 2014 год.: придобива образователна и научна степен “Доктор” в професионално направление 5.2 “Електротехника, Електроника и Автоматика”, научна специалност “Теоретична Електротехника” в Технически Университет - София. Тема на дисертацията: “Методи и алгоритми за изследване на мемристорни вериги” с научен ръководител: проф. д-р инж. Валери Младенов.

* 2008 год. - 2010 год.: Магистър-инженер по специалност “Телекомуникации” в ТУ – София.

* 2003 год. - 2008 год.: Бакалавър-инженер по “Комуникационна техника и технологии” в ТУ – София.

* 1998 год. - 2002 год.: Бакалавър-инженер по “Технология на материалите и материалознание, специализация “Полупроводникови технологии и материали” в ХТМУ – София.

 

Публикации: Автор и съавтор на около 20 статии в областта на електротехниката и електрониката.

 

Научни интереси: Теория на електрическите вериги и електромагнитното поле, моделиране и симулация на електрически и електронни елементи и устройства.

 

Преподавателска дейност: Курсови работи и лабораторни упражнения по “Теоретична електротехника – 1-ва и 2-ра част” и „Theory of Electrical Engineering”.

 

 

Професори

Валери Младенов

Илона Ячева

 

Доценти

Атанас Червенков

Симона Петракиева

Георги Ценов

Веселин Чобанов

Николина Петкова

 

Асистенти

Иван Трушев

Стоян Кирилов

 

Докторанти

 

Инженери

Светослав Дичев

 

Техн. сътрудник

Светослав Дичев