Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

 

доц. д-р инж. СИМОНА КИРИЛОВА ФИЛИПОВА-ПЕТРАКИЕВА

 

 

 тел:

965-23-88

 e-mail:

petrakievas-te@tu-sofia.bg

 кабинет:

12418

 

 

доц. д-р Симона Кирилова Филипова-Петракиева е заместник ръководител катедра Теоретична Електротехника от Март 2024г.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195100645

Симона Филипова-Петракиева завършва със златен медал Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” през 1989 год.

Получава диплома за завършено висше образование в Технически Университет – София през 1994 год. по специалност “Автоматизация на непрекъснатото производство”, напр. 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, с отличен успех.

През септември 2000 год. постъпва след конкурс като редовен асистент в катедра “Теоретична електротехника” при Технически Университет – София, след което през 2002 год. става старши асистент, а през 2005 год. – главен асистент.

През юли 2005 год. защитава докторска дисертация на тема “Оценка на устойчивостта на линейни вериги и системи с интервални данни” в напр. 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (спец. „Теоретична електротехника“).

Хабилитира се като доцент през 2009 г. в напр. 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (спец. „Теоретична електротехника“).

Води курсове по “Теоретична електротехника”, “Дискретни структури” и „Дискретна математика“ за бакалаври.

Основните научни интереси на доц. д-р Петракиева са в областите на електротехниката (теоретични и приложни аспекти - защита на устройства от пренапрежния и свръхтокове; прекъсвачи за остатъчен ток, работещи при високи честоти; проблеми, възникващи в осветителните инсталации; извършване на краткосрочни прогнози за консумация на електрическа енргия чрез използване на клъстерни методи), анализ и синтез на линейни и нелинейни електрически и магнитни вериги и системи; анализ на устойчивост на линейни вериги и системи с интервални данни; мрежови модели за интервален анализ на потоци, преминаващи през информационни и енергийни системи; методи за оптимизация на линейни и нелинейни системи; теория на графите; невронни мрежи; методи за машинно обучение (Cluster analysis, Brownian motion, квантови сплитания); изкуствен интелект – дълбоко машинно обучение (конволюционни невронни мрежи -  CNN, рекурентни невронни мрежи - RNN, невронни мрежи за дълбоко обучение с усилване - DLR и генеративни адверсационни невронни мрежи GAN); стратегии за преподаване и оценяване при дистанционно обучение.

Автор е на монография на тема: „Приложения на интеграла на Дюамел за анализ на електрически вериги и електронни схеми.

Съавтор е на 11 учебни пособия. Автор и съавтор е на над 100 научни публикации в страната и в престижни чуждестранни списания и конференции (IEEE Trans. on Automatic Control, WSEAS Transactions on Circuits and Systems, WSEAS Transactions on Systems,  Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review), The Scientific Journal FACTA UNIVERSITATIS - Series: Electronics and Energetics and Mechanics, Automatic Control and Robotics), International Journal of Neural Networks and Advanced Applications, Journal of Internet Technology and Secured Transaction, International Journal of Circuits, Systems and Signal processing, Engineering, Technology & Applied Science Research Journal (ETASR),  Advances in Science, Technology and Engineering Systems (ASTES) Journal.

През последните 5 години е била ръководител на международен проект на тема: „Клъстерен анализ на апериодични времеви последователности“ (2017-2019, по програма за двустранно сътрудничество България – Франция) и е участвала в международен проект на тема: „A Methodology for the Formation of Highly Qualified Engineers at Masters Level in the Design and Development of Advanced Industrial Informatics” (2013-2016, Tempus&Bilateral Cooperation with Industrialised countries).

 

Професори

Валери Младенов

Илона Ячева

 

Доценти

Атанас Червенков

Симона Петракиева

Георги Ценов

Николина Петкова

 

Асистенти

Иван Трушев

Стоян Кирилов

 

Докторанти

 

Инженери

Светослав Дичев

 

Техн. сътрудник

Светослав Дичев