Начало
Новини 
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа

Neurolab 12512

Протоколи КС
Бланки за  протоколи на френски език

РСО по ТЕ

PSpice Модели на Мемристори

 

 English

 

Научни публикации на членове

на катедраТеоретична Електротехника

през 2013 година

 

 

Списания от чужбина

 

 

Списания от България

1. Brandisky K. (2013), FEM modelling of omnidirectional coils for wireless power transfer (Моделиране с 3D крайни елементи на всенасочени бобини за безжично предаване на енергия), Годишник на ТУ – София, ISSN 1311-0829, том 63, книга 3, стр. 93-98.

2. Brandisky K. (2013), Optimization of an NDT sensor using genetic algorithm (Оптимизация на сензор за безразрушителен контрол с използване на генетичен алгоритъм), Годишник на ТУ – София, ISSN 1311-0829, том 63, книга 2, стр. 165-170.

3. Chervenkov A., T. Chervenkova (2013), Modeling The Origin Of Higer Harmonics In Adjustable Three-Phase System With Compensation Of The Reactive Power (Моделиране на произхода на висши хармоници в регулируеми трифазни системи с компенсация на реактивната мощност), Годишник на ТУ – София, ISSN 1311-0829, том 63, книга 2, стр. 189-198.

4. Kirilov S. (2013), Synthesis And Analysis Of Low-Pass And High-Pass Passive Filters With Memristors (Синтез и анализ на нискочестотни и високочестотни активни филтри с мемристори), Годишник на ТУ – София, ISSN 1311-0829, том 63, книга 2, стр. 207-212.

5. Yordanov R., G. Komsalov,G. Tsenov, V. Mladenov (2013), Extended Optimization Procedure For Determination Of The Optimal Parallel Lines For Electric Power Distribution Systems With Line Capacitances Modeling (Оптимизационна процедура с разширено моделиране, включващо и капаци тетите на линиите за определяне локацията на оптимални резервиращи паралелни линии при електроразпределителните мрежи), Годишник на ТУ – София, ISSN 1311-0829, том 63, книга 2, стр. 199-206.

6. Георгиев Ж. (2013), Нелинейни колебания в консервативен осцилатор с квадратична нелинйност, Годишник на ТУ – София, ISSN 1311-0829, том 63, книга 2, стр. 145-154.

7. Георгиев Ж., Ат. Червенков, Т. Тодоров, Т. Червенкова (2013), Анализ на нелинейна дискретна предавателна линия допускаща управление на дисперсията, Годишник на ТУ– София, ISSN 1311-0829, том 63, книга 2, стр. 155-164.

8. Георгиева-Таскова Г. (2013), Определяне на стойността на баластния кондензатор СБ за подобряване на режимите на работа на луминисцентни лампи при включването им в дуо-схема, Годишник на ТУ – София, ISSN 1311-0829, том 63, книга 4, стр. 99-108.

9. Костов Ив., Ил. Ячева, Ст. Гунински (2013), Оптимизация на конструкцията на сензор за ъглово преместване, Годишник на ТУ – СофияV Научна конференция на ЕФ’2013, Созопол, 02-05 Септември”, ISSN 1311-0829, том 63, книга 5, стр. 389-394.

10. Kънева M., Н. Петкова (2013), Изследване на Български електроенергиен пазар, Годишник на ТУ – София V Научна конференция на ЕФ’2013, Созопол, 02-05 Септември”, ISSN 1311-0829, том 63, книга 6, стр. 103-110.

11. Петракиева С., Г. Георгиева-Таскова, З. Иванов (2013), Подобряване на коефициента cos на мощността при работа на разрядни лампи чрез включване на компенсиращ кондензатор във веригата, Годишник на ТУ – София, ISSN 1311-0829, том 63, книга 2, стр. 171-180.

12. Петракиева, С., Г. Георгиева-Таскова, З. Иванов (2013), Моделиране на електрически вериги с разрядни лампи, Годишник на ТУ-София V Научна конференция ЕФ2013, Созопол, 02-05 Септември, ISSN: 1311-0829, том 63, книга 6, стр. 327-336.

13. Табахнев Ив., Сн. Терзиева, С. Владов (2013), Моделиране и симулация на вериги при обучението по дисциплината “Вериги и сигнали”, Годишник на ТУ – София, ISSN 1311-0829, том 63, книга 2, стр. 181-188.

14. Шопов, Й., С. Петракиева (2013), Приложение на светодиоди при променливо-токови режими, Годишник на ТУ-София V Научна конференция ЕФ2013, Созопол, 02-05 Септември, ISSN: 1311-0829, том 63, книга 5, стр. 423-427.

15. Атанас Червенков, Тодорка Червенкова, Ивелина Христова (2013), Изследване индуктивното влияние на въздушна линия за високо напрежение върху електротехническите съоръжения, Енергетика, 6 2013 ноември-декември, с.31-34, ISSN 0324-1521.

 

 

 

Конференции в чужбина

1. Andreev, A., Il. Iatcheva, R. Stancheva (2013), Theoretical Model of Electromagnetic Flowmeter, Verification and Sensitivity Increasing, International Symposium on Theoretical Eletrical Engineering ISTET’2013, Pilsen, Czech Republic, 24-26 June.

2. Iatcheva I., G. Bojilov, Il. Saykova (2013), Study of Low Frequency Electric Field Treatment of Granular Materials, International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET’2013, Pilsen, Czech Republic, 24-26 June.

3. Kirilov S., R. Yordanov, V. Mladenov (2013), Analysis and synthesis of band-pass and notch memristor filters, WSEAS, Recent Advances in Telecommunications and Circuit Design, Greece, ISBN: 978-960-474-310-0, pp. 74-77.

4. Mladenov, V., St. Kirilov (2013), Analysis of temperature influence on titanium-dioxide memristor characteristics at pulse mode, ISTET, Czech Republic.

5. Mladenov, V., St. Kirilov (2013), Analysis of the mutual inductive and capacitive connections and tolerances of memristor’s parameters of a memristor memory matrix, ECCTD, Germany, 08-12 September, DOI: 10.1109/ECCTD.2013.6662269, pp. 1-4.

6. Mladenov, V., St. Kirilov (2013), Investigation of memristors’ own parasitic parameters and mutual inductances between neighbouring elements of a memristor matrix and their influence on the characteristics, International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET) 2013, Czech Republic.

7. Mladenov, V., St. Kirilov (2013), Syntheses of a PSpice Model of a Titanium-dioxide Memristor and Wien Memristor generator, ECCTD, Germany, 08-12 September, DOI: 10.1109/ECCTD.2013.6662302, pp. 1-4.

 

 

Конференции в България

1. Avdzhieva R., G. Tsenov, V. Mladenov (2013), Brainwave Type Detection in MATLAB with EEG Signals, 11th International Conference “Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century”, Vol. 11, Sozopol, 04-07 June, ISBN: 978-954-580-325-3, pp. 123-126.

2. Filipova-Petrakieva S., J. Shopov (2013), Modeling the working processes in washing machine by determined finite automata – part 1, 11th International Conference “Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century”, Vol. 11, Sozopol, 04-07 June, ISBN: 978-954-580-325-3, pp. 131-134.

3. Петкова Н. (2013), Система за визуализация на дефект в силов трансформатор, Международен енергиен форум 2013, Варна, 12-15 Юни, под печат.

 

 

ПУБЛИКАЦИИ

2023

2022

2021

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1986-1997