Начало
Новини 
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа

Neurolab 12512

Протоколи КС
Бланки за  протоколи на френски език

РСО по ТЕ

PSpice Модели на Мемристори

 

 English

 

Научни публикации на членове

на катедраТеоретична Електротехника

през 2015 година

 

 

Списания от чужбина

1.    Koprinkova-Hristova, P., V. Mladenov, N. Kasabov, (Eds.). Artificial Neural Networks: Methods and Applications in Bio-/Neuroinformatics, Springer Series in Bio-/Neuroinformatics, Volume 4, 2015, Springer International Publishing, Switzerland, ISBN: 978-3-319-09902-6, DOI 10.1007/978-3-319-09903-3.

 2.     Uzunov, I., Z. Georgiev, T. Arabadzhev. Influence of intrapulse Raman scattering on the stationary pulses in the presence of linear and nonlinear gain as well as spectral filtering. 18th International School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, Proc. SPIE, vol. 9447, 94471F (January 8, 2015). doi: 10.1117/12.2175934.

 3.     Uzunov, I., T. Arabadzhev, Z. Georgiev. Time shift in the presence of linear and nonlinear gain, spectral filtering, third-order of dispersion and self-steepening effect. 18th International School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, Proc. SPIE, vol. 9447, 94471G (January 8, 2015). doi: 10.1117/12.2175950.

 4.     Uzunov, I., T. Arabadzhiev, Z. Georgiev. Self-frequency shift and nonlinear interaction of equilibrium and pulsating solutions in the presence of linear and nonlinear gain, spectral filtering, and intrapulse Raman scattering. Optical and Quantum Electronics, Volume 47, Issue 8, Pages 2969-2981, Published AUG 2015.

 5.     Uzunov, I., T. Arabadzhiev, Z. Georgiev. Influence of higher-order effects on pulsating solutions, stationary solutions and moving fronts in the presence of linear and nonlinear gain/loss and spectral filtering. Optical Fiber Technology, Volume 24, Pages 15-23, Published AUG 2015.

 6.     Petkova, N. Software System for Finding of the Incipient Faults in Power Transformers. TEM Journal – Volume 4 / Number 2 / 2015, ISSN: 2217-8309 (Print), eISSN: 2217-8333 (Online), pp. 125-129.

 

Списания от България

1.    Kirilov, S., V. Mladenov. Synthesis of a new sine-wave generator scheme with a memristor and elements with negative parameters. Proceedings of the Technical University - Sofia, Vol. 65, Book. 1, ISSN 1311-0829, pp. 425 – 432, 2015.

 2.     Апостолова-Йорданова, A., Сн. Терзиева. Подготвени ли са студентите-второкурсници за предизвикателството „Теоретична електротехника”, Годишник на ТУ-София, том 65, кн.1, 2015, стр. 419-424.

 3.     Табахнев, И., Сн. Терзиева, Апостолова, А., Текущо тестово оценяване на студентите по „Теоретична електротехника” в ТУ-София, Известия на съюза на учените – Сливен, том 29, кн.1, 2015, стр. 56-59.

 4.     Петракиева, С., З. Иванов, Георгиева-Таскова, Г., Възможности за аналитично представяне на електрическите и светлотехническите показатели на разрядни лампи в зависимост от захранващото напрежение, Годишник на ТУ-София, том 65, кн. 2, ISSN: 1311-0829, стр. 53-60.

 5.     Георгиев Ж., И. Трушев, Някои проблеми при прилагане на класическия метод за анализ на преходни процеси в електрически вериги, съдържащи индуктивно свързани бобини, Годишник на ТУ-София, том 65, книга 1, стр. 401-410, 2015.

 6.     Георгиев Ж., И. Трушев, Някои проблеми при прилагане на операторния метод за анализ на преходни процеси в електрически вериги, съдържащи индуктивно свързани бобини, Годишник на ТУ-София, том 65, книга 1, стр. 411-418, 2015.

 7.     Петкова, Н. Диагностика на изолационната система на силови трансформатори. Списание на Технически университет София, Филиал Пловдив, България, том 21, книга 1, 2015, ISSN 1310-8271, стр.133-137.

 

Конференции в чужбина

1.  Ekonomou, L., C. Christodoulou, V. Mladenov. An artificial neural network software tool for the assessment of the electric field around metal oxide surge arresters. EANN, Springer, Neural Computing and Applications, pp. 1 – 6, 23 June 2015, DOI 10.1007/s00521-015-1969-x.

 2.     Mladenov, V., S. Kirilov. Synthesis and Analysis of a Memristor-Based Perceptron for Logical Function Emulation. ISTET, June 2015, pp. 82.

 3.     Dondon, P., J. Carvalho, R. Gardere, P. Lahalle, G. Tsenov, V. Mladenov. Implementation of a feed-forward Artificial Neural Network in VHDL on FPGA. IEEE, 2014, 12th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering (NEUREL), pp. 37 – 40, DOI: 10.1109/NEUREL.2014.7011454.

 4.     Tzvetkova, N., I. Iatcheva. Modeling and Optimal Control of the Processes in a Small-Scale Resistive Electric Furnace for Glass Melting. 12th International Conference on Applied Electromagnetics PES 2015, Nis, Serbia, 31August - 2 September, Procceedings, ISBN 978-86-6125-144-3.

 5.     Kostov, I., S. Guninski, I. Iatcheva. Modeling of magnetic field in a rotational position sensor. 12th International Conference on Applied Electromagnetics PES 2015, Nis, Serbia, 31August - 2 September 2015, Procceedings, ISBN 978-86-6125-144-3.

 6.     Iatcheva, I., G. Gigov, G. Kunov, R. Stancheva. Мodeling of induction heating system for high frequency welding. ISEF 2015, 17-th International Symposium on Electromagnetic Field, 10- 12  September 2015,València, Spain.

 7.     Iatcheva, I., N. Petkova. Modeling of processes in electrical insulation in the presence of heterogeneous inclusions. ISEF 2015, 17-th International Symposium on Electromagnetic Field, 10- 12 September 2015,València, Spain.

 8.     Andreev, A., I. Iatcheva, R. Stancheva. Geometric shape optimization in magneto-electric flow meter. ISEF 2015 - XVII International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, Valencia, Spain, September 10-12, 2015.

  

Конференции в България

1.   Mladenov, V., S. Kirilov. Memristor modeling in Matlab® & Pspice®. Proc. of 29th European Conference on Modelling and Simulations (ECMS), 26.05.2015-29.05.2015, Albena (Varna), Bulgaria, ISBN: 978-0-9932440-0-1, pp. 432-437.

 2.     Petkova, N., S. Terzieva, S. Vladov. Influence of Additional Series Connected Resistors in Parallel One-Ports. CHER21’15, pp.83-86.

 3.     Златанова, В., Сн. Терзиева, А. Павлова. Влияние на параметрите на ТС с електропроводими еластомери върху чувствителността им. Сборник доклади на Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес – 2015”, 15 Октомври, Пловдив, ISSN 2367-8569, стр. 136-139.

 4.     Златанова, В., Сн. Терзиева, Н. Георгиев. Подобряване характеристиките на тактилни сензори с електропроводими еластомери. Дни на науката 2015 на СУБ-Пловдив, 5 - 6 Ноември 2015 г. (Сборник Доклади).

 5.     Iatcheva, I., G. Bojilov, I. Saykova. Modeling of the electric field applied to the ensembles of microparticles. JAPMED’9, Ninth Japanese-Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting, Multifunctional and Nanomaterials, July 5-8, 2015, Sofia, Bulgaria.

 6.     Tzvetkova, N., I. Iatcheva. Modeling of the processes in a resistive glass melting furnace in heat treatment of glassware with complex form. JAPMED’9, Ninth Japanese-Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting, Multifunctional and Nanomaterials, July 5-8, 2015, Sofia, Bulgaria.

 7.     Iatcheva, I., A. Andreev, R. Stancheva, I. Lilyanova. Electromagnetic flow meter field distribution maximizing device sensitivity. JAPMED’9, Ninth Japanese-Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting, Multifunctional and Nanomaterials, July 5-8, 2015, Sofia, Bulgaria.

 8.     Petrakieva, S., G. Georgieva-Taskova. Automatic solution of transport problems with Excel. 13-th International Conference “Challenges in Higher Education Research in 21-st century”, Sozopol, 2-5 June 2015, ISBN: 978-954-580-356-7, pp. 91-95.

 9.     Chervenkov, A., T. Chervenkova. Investigation of influence of the electromagnetic field in the vicinity of high voltage overhead line. 9th Japanese-Mediterian Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for magnetic, Superconducting and Nano materials JAPMED’9, Technical University of Sofia, 5-8 July 2015, Sofia, Bulgaria, pp. 143-145.

 10.  Петкова, Н. Хармоничен анализ на несинусоидален сигнал в Pspice. Двадесет и четвърта международна научно-техническа конференция Автоматизация на дискретното производство, стр. 353-359, Юни 2015, ISSN – 1310-3946.

 11.  Трушев, Ив. PSpice модел на понижаващ преобразувател на постоянно напрежение, използващ адаптивен подход за управление в режим на хлъзгане. Сборник доклади от 24-та научно-техническа конференция АДП 2015, 18-21 Юни, 2015, Созопол, България, pp. 409-414.

 12.  Антонов, С., Марков, К., Л. Балтова. Описание на късото съединение между изводите на 9 волтов постоянен източник на напрежение, като предпоставка за възникване на пожар. Сборник доклади от 24-та международна научно-техническа конференция "Автоматизация на дискретното производство- АДП 2015", Созопол, ТУ – София, юни 2015, ISSN – 1310 – 3946, стр. 396 – 401.

    13.  Антонов, С., Марков, К., Л. Балтова. Анализ на възникнал пожар в следствие на късо съединение между изводите на 9 волтов постоянен източник на напрежение. Сборник доклади от 24-та международна научно-техническа конференция "Автоматизация на дискретното производство- АДП 2015", Созопол, ТУ – София, юни 2015, ISSN – 1310 – 3946, стр. 402 – 408.

 14.  Антонов, С., Марков, К., Л. Балтова. Изследване на възникнал пожар при късо съединение между изводите на нисковолтова батерия. Сборник доклади, Том 2, 20-та научна конференция с международно участие - ЕМФ 2015, Созопол, септември 2015.

 15.  Антонов, С. Moddeling the diffusion of heat and pollution in case of two-phase nature of the flow. Списание на Технически университет - София, Филиал Пловдив "Фундаментални науки и приложения", том 21, книга 1, 2015.

 16.  Antonov, S. Short Circuit Investigation in Telecommunication Equipment through the Theoretical Electrical Engineering. "ICEST 2015", Sofia, June 2015.

 

ПУБЛИКАЦИИ

2023

2022

2021

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1986-1997