Начало
Новини 
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа

Neurolab 12512

Протоколи КС
Бланки за  протоколи на френски език

РСО по ТЕ

PSpice Модели на Мемристори

 

 English

 

Научни публикации на членове

на катедраТеоретична Електротехника

през 2014 година

 

 

Списания от чужбина

1. Georgi Tsenov, Valeri Mladenov, A Design Procedure for Stable High Order, High Performance Sigma-Delta Modulator Loopfilters, Springer Communications in Computer and Information Science vol. 438, May 2014, pp. 114-124

 Списания от България

1. Kirilov S., Tsenov G., Mladenov V. Synthesis and analysis of a memristor frequency multiplier, 2014, FA – Sozopol, Proceedings of the Technical University – Sofia, Vol. 64, Book 1, pp. 443 – 450, ISSN 1311-0829

2. А. Apostolova-Iordanova, S. Terzieva , Some problems of the transition from secondary to higher technical education, International Conference Automatics’2014, Sozopol, Proceedings of Technical University of Sofia, v. 64, Issue 1, pp.451-458, ISSN 1311-0829

3. Петракиева, С., Приложение на дистанционната форма на обучение в курсовете по Теоретична електротехника при анализа на линейни електрически вериги, Международна конференция АВТОМАТИКА'2014, Годишник на ТУ-София, том 64, кн. 1, ISSN: 1311-0829, стр. 459 - 466.

4. Червенков А, Червенкова Т., Христова И.  , Изследване на капацитивното влияние на въздушна линия за високо напрежение върху електротехническите съоръжения, Годишник на ТУ София 2014, том 64, книга 1, с. 467-476 , ISSN 1311-0829.

5. Филипова-Петракиева, С., Георгиева-Таскова Г., Матанов Н., Анализ на електрически вериги, съдържащи КЛЛ + ЕПРА, относно електромагнитна съвместимост, Втора научна конференция с международно участие „КОМУНИКАЦИИ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ИНФОРМАТИКА В ТРАНСПОРТА – КЕИТ‘2014“, 20-21.06.2014 г., с. Баня, общ. Разлог, България; сп. Механика, Транспорт и Комуникации, том. 12, бр. 3/2, 2014, ISSN: 1312-3823, стр. X-82 - X87.

6. Стойков, К., С. Филипова-Петракиева, Особености при директно  регулиране на напрежението на трансформатори за захранване на електродъгови пещи, Втора научна конференция с международно участие „КОМУНИКАЦИИ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ИНФОРМАТИКА В ТРАНСПОРТА – КЕИТ‘2014“, 20-21.06.2014 г., с. Баня, общ. Разлог, България; сп. Механика, Транспорт и Комуникации, том. 12, бр. 3/2, 2014, ISSN: 1312-3823, стр. X-75 - X81.

7. Шопов, Й., С. Петракиева, З. Иванов, Параметри и режими на работа на антипаралелно свързани светодиоди при захранване с постоянно и променливо напрежение, Годишник на ТУ-София, том 64, кн. 4, VI Научна конференция ЕФ 2014, Созопол, под печат.

8. Червенкова Т., Червенков А., Христова И , Анализ на магнитното поле на въздушна линия за високо напрежение, Енергетика, 3 2014 май-юни, с.17-21, ISSN 0324-1521.

9. Петкова Н., Изследване на влиянието на стойностите на елементите, изграждащи аналогов лентов филтър в MATHLAB, Сборник с конкурсни теми по проект BG051PO001-3.1.09-0006 „Система за кариерно развитие на академичния състав на Технически университет София (СиКРАС-ТУС)”, стр.68-76, София, 2014

10. Петкова Н., Приложение на MATHLAB SIMULINK в решаване на електрическа верига при синусоидален режим по метод с контурни токове, Сборник с конкурсни теми по проект BG051PO001-3.1.09-0006 „Система за кариерно развитие на академичния състав на Технически университет София (СиКРАС-ТУС)”, стр.15-25, София, 2014

11. Georgi Tsenov, Teaching Courses in MATLAB with Modular Grafphical user Interface Proceedings of Technical Universityof Sofia, International Conference Automatics’2014, Sozopol, Proceedings of Technical University of Sofia, v. 64, June 13 - 15, 2014, Sozopol, Bulgaria , pp 477-482

Конференции в чужбина

1. Mladenov V., Kirilov S., Synthesis and Analysis of a Memristor Frequency Converter for Radio-receiver, ISBN: 978-1-61804-242-2, 2014, pp. 190 – 193, CSCC, Advances in Robotics, Mechatronics and Circuits, Santorini, Greece, www.europment.org

2. Kirilov S. M., Galushkin A. I., Pantiukhin D.V., Mladenov V. M., Application of a New Modified Memristor Model with Nonlinear Ionic Drift in the Neural Synapses. En&T International Conference, Moscow, November, 2014, pp. 1 – 2.

3. S. Antonov, G. Tsenov, V. Mladenov, Speech processing strategy in a cochlear implant processing unit based on a combination of SNR and the number of frequency bands in amplitude and frequency modulation, Series: Mathematics and computers in science and engineering series – 31, Proceeding: Mathematics and computers in science and industry, ISSN: 2227-4588, ISBN: 978-1-61804-247-7, 2014, pp 66-69.

4. Nikolinka G. Christova, Gancho L. Vachkov, Agata H. Manolova and Georgi T. Tsenov, Performance evaluation of two radial basis function neural network models, 18th International Conference on Systems, Santorini Island, Greece, July 17-21, 2014, Proceedings vol. 2, pp. 419-423, ISSN: 1790-5117, ISBN: 978-1-61804-244-6.

5. I. M. Uzunov, Zh. D. Georgiev, “Influence of the Intrapulse Raman Scattering on the Localized Pulsating Solutions of Generalized Complex-Quintic Ginzburg-Landau Equation”, “International Conference of Computational Methods in Science and Engineering 2014, Greece, (ICCMSE 2014)”, AIP Conf. Proc. 1618, pp. 405-413,  ; doi: 10.1063/1.4897760.

  

Конференции в България

1. Mladenov V., Bozhkov S, MATHLAB/simulink model for training in research and design of solar alternative sources, 10th Summer school – Advanced aspects of theoretical electrical engineering, 2014, Sozopol, pp.122-127, ISSN 1313-9487

2. Mladenov V., Kirilov S., Synthesis and analysis of a memristor-based rectifying circuits in MATHLAB and simscape, 10th Summer school – Advanced aspects of theoretical electrical engineering, 2014, Sozopol, pp.141-147, ISSN 1313-9487

3. Ekonomou L., Christodoulou Ch., Mladenov V., Estimation of the Electric Field across Medium Voltage Surge Arresters Using Artificial Neural Networks, 15th International Conference, EANN 2014, Sofia, Bulgaria, September 5-7, 2014, v. 459, pp.227-236, DOI 10.1007/978-3-319-11071-4_22

4. Brandisky K., CAD systems in electromagnetic, 10th Summer school – Advanced aspects of theoretical electrical engineering, 2014, Sozopol, pp.1-14, ISSN 1313-9487

5. Ivan M. Uzunov, Zhivko D. Georgiev  , “Localized Pulsating Solutions of the Generalized Complex Qubic-Quintic Ginzburg-Landau Equation”, “Journal of Computational Methods in Physics”, Volume 2014, Article ID 308947, 13 pages/

6. Ivan M. Uzunov, Zhivko D. Georgiev, Todor N. Arabadzhiev  , “Influence of intrapulse Raman Scattering on stationary pulses in the presence of linear and nonlinear gain as well as spectral filtering”, “Physical Review E”, vol. 90, 042906, 2014.

7. Apostolova-Iordanova, S. Terzieva , Recommended foundational knowledge in theoretical electrical engineering for most university students, 10th Summer school – Advanced aspects of theoretical electrical engineering, 2014, Sozopol, pp.176-179, ISSN 1313-9487

8. Iatcheva I., Modeling and inverse problems in electromagnetic systems, 10th Summer school – Advanced aspects of theoretical electrical engineering, 2014, Sozopol, pp.31-42, ISSN 1313-9487

9. Iatcheva I., Koleva M , Electromagnetic field modeling in vicinity of a power line, 10th Summer school – Advanced aspects of theoretical electrical engineering, 2014, Sozopol, pp.164-169, ISSN 1313-9487

10. Chervenkov A., Chervenkova T., Modeling of the electrical discharge of lighting on overhead power line, 10th Summer school – Advanced aspects of theoretical electrical engineering, 2014, Sozopol, pp.66-70, ISSN 1313-9487

11. Filipova-Petrakieva S , Creating quiz questions tests on theory of electrical engineering with QuizCreator, 10th Summer school – Advanced aspects of theoretical electrical engineering, 2014, Sozopol, pp.15-20, ISSN 1313-9487

12. Filipova-Petrakieva S., Georgieva-Taskova G., Ivanov Z.  , Harmonic distortion analysis of compact fluorescent lamps with integrated electronic ballast, 10th Summer school – Advanced aspects of theoretical electrical engineering, 2014, Sozopol, pp.115-121, ISSN 1313-9487

13. Petrakieva, S., J. Shopov , Modeling the working processes in washing machine by determined finite automata in Matlab – part 2, 12-th International Conference “Challenges in Higher Education Research in 21-st century”, Sozopol, 3-6 June 2014, под печат.

14. Petkova N , Substation transformers monitoring for analysis and classification of partial discharges, 10th Summer school – Advanced aspects of theoretical electrical engineering, 2014, Sozopol, pp.134-140, ISSN 1313-9487

15. Petkova N., Nikolova K , Simulation of failure in transformers using MATHLAB, 10th Summer school – Advanced aspects of theoretical electrical engineering, 2014, Sozopol, pp.154-1157, ISSN 1313-9487

16. Trushev I. , PSpice model of a sliding mode controlled DC/DC buck converter, 10th Summer school – Advanced aspects of theoretical electrical engineering, 2014, Sozopol, pp.92-97, ISSN 1313-9487

17. Stoyadinova T., Trushev I., Baltova L.  , The RSFQ technique – an alternative of the conventional semiconductor technology, 10th Summer school – Advanced aspects of theoretical electrical engineering, 2014, Sozopol, pp.158-163, ISSN 1313-9487

18. Antonov S., Andonova I., Application of neural networks in fire detection systems, 10th Summer school – Advanced aspects of theoretical electrical engineering, 2014, Sozopol, pp.104-107, ISSN 1313-9487

19. Tsenov G., Application of artificial neutral networks fortime series daly electric load forecast prediction in MATLAB, 10th Summer school – Advanced aspects of theoretical electrical engineering, 2014, Sozopol, pp.98-103, ISSN 1313-9487

20. Kolev L., Tsenov G , Solving nonlinear systems via linear parametric models, 10th Summer school – Advanced aspects of theoretical electrical engineering, 2014, Sozopol, pp.108-114, ISSN 1313-9487

 

ПУБЛИКАЦИИ

2023

2022

2021

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1986-1997